Obiekt, miejsce, znak otrzymują wypełniony znaczeniami kształt.
Człowiek porusza się w projektowanej „od środka” przestrzeni, którą może przeżyć, poznać i zrozumieć.

An object, a site or a sign is given shape, which is full with meaning.
A person moves across the space designed „from the inside out”, which they can encounter, get to know and understand.

Projektowanie to dziedzina działalności twórczej, w której kreacja jest przyporządkowana twardym wymogom funkcji. Projektowany przedmiot, obiekt, przestrzeń poddawane są bezpośredniej weryfikacji użytkowników. Naszym celem jest sprostać tej weryfikacji, jednocześnie pozostając wolnym w nieograniczonej sferze wyobraźni. Wolność tą daje nam design. Pojmowany jako wypowiedź w języku form.

Posługując się tym językiem pozostajemy w ciągłym kontakcie z odbiorcą. Z Wami. Nasze projekty są odpowiedziami na zadane nam w tym dialogu pytania. Nadajemy rzeczom kształt i sens wyznaczając ściśle określone koordynaty.

Forma wyrasta ze środka uporządkowanego zagadnienia. Forma jest funkcją treści. Piękno jest wartością nie tylko emocjonalną, ale także intelektualną. Na początku każdego świadomego zamierzenia jest projekt. Dobry i piękny projekt daje gwarancję końcowego sukcesu. Będzie nam niezwykle miło współtworzyć go razem z Wami.

dr Tomasz Wojtkowiak z Zespołem

Designing is a creative activity, in which the direction of the work follows strict demands of functionality. Objects, buildings and sites that are being designed are subjected to continuous evaluation by their users. Our goal is to satisfy such tests with ease, while remaining imaginatively unrestrained. Design itself grants us that freedom – the endeavour of finding expression in the language of form.

Operating within this language, we make sure to stay constantly connected with the users. With you. We see our projects as answers to questions posed in that dialogue. We imbue objects and structures with meaning and shape by delineating precise coordinates.

Form emerges from the inside of a well-structured concept. Form is the function of content. Beauty is a value that is not only emotional, but also intellectual. At the beginning of each conscious undertaking, there is a project. A solid and beautiful project guarantees the final success. We will be honoured to co-create it with you.

Tomasz Wojtkowiak PhD, with the Team

TOYA DESIGN jest autorską pracownią
designersko – architektoniczną

Rok założenia 1994

architektura

architektura wnętrz

projektowanie wystaw

design

identyfikacja wizualna

OD ZNAKU DO OBIEKTU